français  
        SHUNTSCHOUW RENOVATIE MET ECO LINER +

ContacteerBorhitevoor alleInformatie

Verkoopsvoorwaarden

 

ARTIKEL 1

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al onze overeenkomsten, offerten, bestellingen, facturen en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden.

Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met BVBA BORHITE te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen.

De klant erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen. Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

ARTIKEL 2
De aangeduide leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en hebben slechts een aanwijzend karakter. In geen geval zal de klant schadevergoeding kunnen eisen, van welke aard ook, en/of de overeenkomst kunnen beëindigen wegens overschrijding van de aangegeven termijnen.

Alle gevallen van overmacht, brand en staking ontslaan BVBA BORHITE van elke verantwoordelijkheid ten aanzien van de klant, waarbij de overeenkomst desnoods kan verbroken worden zonder enig recht op schadevergoeding voor de medecontractant. Bovendien worden gelijk welke omstandigheden die bij BVBA BORHITE, de onderaannemers of de leveranciers de uitvoering der werken zouden onmogelijk maken of belemmeren als gevallen van overmacht beschouwd.

ARTIKEL 3
De facturering gebeurt aan de dagprijs van kracht op de uitvoeringsdatum, behalve wanneer schriftelijk een andere prijs werd overeengekomen. Prijzen vermeld op de prijslijsten, de folders en de catalogi dienen slechts als aanwijzing en zonder enige verbintenis vanwege de BVBA BORHITE of één van haar divisies. Wij houden ons het recht voor om op elk ogenblik ons aanbod te wijzigen of in te trekken, zolang het niet door de medecontractant werd aanvaard

ARTIKEL 4
Onze facturen zijn betaalbaar netto ten laatste op hun vervaldag, op onze maatschappelijke zetel. Als vervaldag geldt 30 dagen na de factuurdatum.

De klant kan geen enkele som achterhouden op het bedrag van de rekeningen als borgsom, behoudens wanneer dit schriftelijk en voorafgaandelijk overeengekomen is. De klant zal zijn prestaties onder geen enkel beding kunnen opschorten omwille van welke reden dan ook.

Ingeval de klant weigert de door hem bestelde goederen en werken af te nemen, zowel geheel als gedeeltelijk, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden lastens de klant en zal de klant een som moeten betalen gelijk aan 30 % van het overeengekomen bedrag en/of saldobedrag, dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

ARTIKEL 5
Bij niet-betaling is van rechtswege een intrest verschuldigd van 12% per jaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, dit in afwijking van art. 1146 van het B.W.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum, ten gevolge van nalatigheid of kwade wil, zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, vermeerderd worden met 10% (met een minimum van 75 euro en een maximum van 2.500 euro) ten titel van conventionele en forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.

BVBA BORHITE behoudt zich het recht voor haar prestaties op te schorten in geval van uitblijven van betaling, en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor welkdanige schade.

Eigendomsoverdracht betreffende geleverde goederen en werken geschiedt slechts en uitsluitend bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten. Tot zolang is het de klant verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van BVBA BORHITE. De klant is evenwel vanaf levering verplicht de goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren.

ARTIKEL 6
Alle klachten, tenzij deze betrekking hebben op verborgen gebreken, moeten schriftelijk en aangetekend gedaan worden uiterlijk acht dagen na ontvangst van de goederen of de beëindiging van de werken.

Deze die betrekking hebben op verborgen gebreken moeten schriftelijk en aangetekend gedaan worden uiterlijk acht dagen na de ontdekking van het gebrek. Na deze termijn zullen de levering en werken geacht worden aanvaard te zijn. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend gedaan te worden binnen de acht dagen na factuurdatum. Na deze termijn is de factuur definitief aanvaard.

ARTIKEL 7
De garantie op materialen en/of installatie is enkel geldig mits een jaarlijks of tweejaarlijks onderhoud door BVBA BORHITE. Veranderingen, aanpassingen, wijzigingen of andere door derden aangebrachte veranderingen betekent een verlies van het recht op garantie.

ARTIKEL 8
Alle adresgegevens van de facturen worden opgenomen in een bestand voor boekhoudkundige doeleinden. Overeenkomstig de Gegevensbeschermingswet van 30.07.2018 willen we u op uw verzoek kennis geven van uw gegevens in ons bestand en ze eventueel verbeteren of indien mogelijk verwijderen.

ARTIKEL 9
BVBA BORHITE kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar haar maatschappelijke zetel is gevestigd. Voor zover BVBA BORHITE als eisende partij optreedt zijn enkel het Vredegerecht Torhout, De Rechtbank van Koophandel te Gent, Afdeling Brugge en de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd.

   
   

Onze adresgegevens


Borhite bvba
Torhoutsesteenweg 30
8210 Loppem(Heidelberg)
 
 
E-mail:info@borhite.be